Kinnitatud EML juhatuses
protokoll nr. 6-04
15. märts 2004.a.

Eesti meistrivõistlused
jalgsi-mägimatkatehnikas
Võistlusjuhend

Eesmärk

Eesti parimate matkatehnikavõistkondade väljaselgitamine ja matkamise kui spordiala propageerimine.

Läbiviija

Läbiviija on Eesti Matkaliit, võistlusi juhib Eesti Matkaliidu juhatuse poolt kinnitatud kohtunikekogu.

Aeg ja koht

15. ja 16. mail 2004 Kohtla-Nõmmel rikastusvabriku rajatistel ja aherainemägedel Eesti matkatehnika meistrivõistluste raames. Põhiklassi võistlused toimuvad esimesel päeval, noorteklassi võistlused teisel päeval. Võistluste algus mõlemal päeval 10.00.

Osavõtjad

Võistlused on võistkondlikud, võistkonnas on neli liiget, neist vähemalt üks naine. Võistlused toimuvad kahes klassis: Põhiklassis - võistkonna liikmed peavad olema vähemalt 18 aastat vanad, Noorteklassis - võistkonna liikmed peavad olema 14 kuni 17 (k.a.) aastat vanad. Võistkondade liikmed peavad olema Eesti kodanikud või omama Eestis alalist elamisluba. Vajalikud on mägironimisalased kogemused.

Registreerimine

Võistkondade registreerimine kuni 5. maini 2004 e-posti aadressil raivo.plumer@ti.customs.ee Registreerimisel märkida võistkonna (klubi) nimi, võistkonna liikmete nimed, sünniaastad ja mägironimisalane kogemus ning kes liikmetest on võistkonna kapten.

Korraldus

Põhikassi võistlustrasside tutvustamine ja stardijärjekorra loosimine toimub võistluspaigas 7. mail 2004 kell 21.00. Noorteklassi võistkondade stardijärjekorra loosimine toimub võistluspaigas 8. mail 2004 kell 21.00. Võistkondade orienteeruv stardiintervall on 40 minutit. 10 minutit enne starti tuleb stardikoridoris kohtunikekogule kontrollimiseks esitada kogu kasutatav varustus. 1 minut enne starti loositakse võistkonna poolt valitud liikmete vahel võistlusetappide läbimise järjekord ja päästetööde trassil kannatanu. Võistlustrasse on kolm (ülesõit, päästetööd ja kaljutrass) ja vajadusel jagunevad need põhitrassiks ja lühendatud trassiks. Lühendatud trassile suunatakse need võistkonnad, kes ei suuda esimesi etappe läbida kohtunikekogu poolt määratud kontrollajast kiiremini. Võistkond võib ka ise enne võistluse algust valida lühendatud trassi. Kohtunikekogul on õigus määrata täiendav kontrollaeg, mille ületamisel võetakse võistkond trassilt maha.

Võimalikud võistlustrasside etapid:

 1. tugiköie pingutamine ülesõiduks (tugiköie kinnituseks on lähtekaldal kohtunike aas koos suletud karabiiniga, sihtkaldal kohtunike aas, köieots tuleb visata üle takistuse),
 2. ülesõit 14m (võistkonna tugi- ja saateköis, kohtunike julgestusköis, esimene ja viimane ülesõitja loositakse kõigi võistkonna liikmete hulgast enne starti),
 3. ülesõidu köite mahavõtmine,
 4. ronimine vertikaalsel tugiköiel (esimesel kohtunike tugiköis ja julgestus),
 5. kannatanu ülesvinnamine ja allalaskmine vertikaalsel tugiköiel (kannatanu loositakse enne starti kahe võistleja hulgast),
 6. kanderaami valmistamine lattide ja põhiköie abil (kohtunikelt 2 pikka ja 3 lühikest latti ning repsnöörid nurkade sidumiseks),
 7. kannatanu transport kanderaamil,
 8. tõus ja laskumine rusunõlval haarava sõlmega enesejulgestuses (kohtunike tugiköied),
 9. ronimine seinal, vähemalt kaks võistlejat peavad läbima trassi ülemise tugipunkti (esimene ronija loositakse kahe võistleja hulgast, esimesel kohtunikejulgestus),
 10. raskuskottide transport seinal, kotid peavad läbima trassi ülemise tugipunkti,
 11. pendel 6m vähemalt ühel võistlejal (võistkonna tugi- ja saateköis),
 12. dülfer, võistkonna köite mahavõtmine.
Lühendatud võistlustrassidel jäetakse osa etappe ära. Noorteklassi võistlustrassidel ei toimu loosimisi, puuduvad raskuskotid ja mõned etapid on tehniliselt lihtsamad.

Tugipunktid

Kõikide võistlustrasside alguses, lõpus ja olulistes vahepunktides on kohtunike loodud tugipunktid, kus kõik võistkonna liikmed võivad korraga olla enesejulgestuses ja kus saab julgestada võistkonnakaaslast.

Võistlustrasside läbimine

Kõik võistlustrassid stardist finišini peavad kõik võistkonna liikmed läbima julgestuses, välja arvatud osa päästetööde trassist. Kaljutrassil peab põhiklassi võistkond stardist finišini transportima 20 kg lisaraskuse (kaks 10 kg liivakotti), mis peab kogu trassi ulatuses olema võistkonna liikmete seljas, kinnitatud tugipunkti, tugiköiele või julgestusköiele.

Varustus

Võistkonnal on vajalik oma või teistelt võistkondadelt laenatud varustus. Kohtunikekogult on võimalik varustust laenutada piiratud koguses. Minimaalselt on võistkonnal vajalik järgmine varustus: 3 vähemalt 10 mm põhiköit (kaks 25m , kolmas 40m), 2 haarava-aasa, seljakott (kotid) lisaraskuse jaoks, 2 haaratsit, 4 muhviga karabiini. Lisaks on igal võistkonna liikmel minimaalselt vajalik järgmine varustus: julgestussüsteem, mis on turvaline ka pea alaspidi rippudes, kaks kuni 1,5m pikkust enesejulgestusotsa (nende tugevus peab olema samaväärne 10 mm põhiköie omaga), lõuarihmaga kiiver, mis peab olema abinööriga julgestussüsteemi külge kinnitatud, laskumisseade, kindad julgestuseks, 4 muhviga karabiini. Mittestandardne varustus tuleb kooskõlastada kohtunikekoguga ja võimaldada selle kasutamine ka teistel võistkondadel.

Start

Võistlustrasside läbimiseks peavad võistlejad olema riietuses, mis katab käsivarred ja jalasääred, kiivrid peas, julgestussüsteemid peal. Enne starti ei või põhiköites (v.a. spetsiaalselt ettevalmistatud liitploki köies) olla ühtegi sõlme ja need ei tohi olla kinnitatud võistlejate külge. Kogu varustus peab olema võistlejate küljes või käes. Peale stardikäsklust peavad kõik võistlejad haakima end enesejulgestusse, alles seejärel võib alustada trassi läbimist.

Finish

Võistlustrassi lõpetamiseks ja aja fikseerimiseks peavad kõik võistkonna liikmed olema finishialas koos varustusega ja olema enesejulgestuses. Kui osa varustust jääb trassile (võistkond ei saa seda kätte), peab võistkonna kapten kohtunikke informeerima varustuse kaotusest, võistkonna aeg fikseeritakse selle info laekumisel.

Tehnikatrahvid

 • kukkumine kohtunikujulgestusse -
 • põhiköie, raskuskoti või kiivri kaotus -
 • julgestuse puudumine -
 • vale tehniline võte -
 • veepuude ülesõidul ja pendlil -
 • vale julgestus -
 • lahtine töökarabiin -
 • muu varustuse kaotus -
 • mahavõtmine
  10 punkti
  5p
  3p
  3p
  2p
  1p
  1p
  !!! Trahvipunkti väärtus ajale ümberarvestatuna on 30 sekundit !!!

  Paremusjärjestus

  Võistlustrassi tulemuse saamiseks liidetakse trassi läbimise aeg ja tehnikatrahvide aeg. Eespool on need võistkonnad kes läbivad põhitrassi ja kelle koguaeg on väiksem. Lühendatud trassi läbijad järjestuvad põhitrassi läbinute taha. Iga trassi esimene võistkond saab ühe kohapunkti, teine võistkond kaks punkti jne., kusjuures kaljutrassi kohapunktid korrutatakse koefitsiendiga 1,5. Trassilt mahavõetud võistkond kohapunkte ei saa. Võistluste lõpptulemuse saamiseks liidetakse iga võistkonna kohapunktid, eespool on see võistkond, kes on läbinud kõik võistlustrassid ja kelle kohapunktide arv on väiksem. Võrdsete kohapunktide korral on eespool võistkond, kellel on parem tulemus kaljutrassil. Trassilt mahavõetud võistkond järjestub kõik trassid läbinud võistkondade taha. Vaidlusalused küsimused lahendab kohtunikekogu kohapeal.

  Autasustamine

  Paremaid põhiklassi ja noorteklassi võistkondi autasustatakse diplomitega, võistkondade liikmeid diplomite ja Eesti meistrivõistluste medalitega vastavalt Eesti matkatehnika meistrivõistluste raamjuhendile.

  Koostas: Raivo Plumer

  Tagasi