2004.a. ÕISTE PÄÄSTETÖÖDE VÕISTLUSE JUHEND


EESMÄRK JA ÜLESANDED
Päästetööde oskuste kinnistamine, tehnilise kiiruse viimistlemine ja koostöö sujuvuse tagamine. Võistlus on mõeldud eeskätt nendele gruppidele, kes kavatsevad suvel midagi tõsist ette võtta.

VÕISTLUSTE AEG JA KOHT
Võistluste läbiviija on Jaan Künnapi Alpinismiklubi. Võistlusi juhib klubi poolt määratud kohtunikekogu. Võistlused toimuvad 20.märts 2004.a. Rannamõisa pangal Ilmandu külas jääronimise võistluste aegu. Esimene võistkond stardib kell 20:00.

KORRALDUS
Võistlused on võistkondlikud, grupis on viis liiget, neist vähemalt üks naine. Võistkondade stardijärjekord loositakse. Startide intervall on üks tund.

OSAVÕTJAD
Võistlus on lahtine. Osa võivad võtta need, kes on vähemalt kuusteist aastat vanad ja kellel on vajalikud tehnilised oskused ja varustus. Eeldatav on eelnev mägedes käimise kogemus. Teistkordselt (näiteks teises meeskonnas) startida ei saa.

GARANTIID
Võistlejad garanteerivad, et nende tehniline tase vastab trassi ohutule läbimisele.
Kohtuniku julgestus puudub.

REGISTREERIMINE
Osavõtjad peavad registreeruma nädal enne starti so. 13.märtsiks. Startijate arv on piiratud (6 gruppi). Kui eelregistreerinuid on rohkem, korraldatakse eelvõistlus. Stardimaks on 300 kr.

ARVESTUSSÜSTEEM.
Grupp peab läbima terve trassi koos, ühe liikme katkestus toob kaasa terve võistkonna katkestuse. Trassi läbimise aeg fikseeritakse. Kohtunikekogu poolt võistkonnale fikseeritud eksimused toovad kaasa vastavalt raskusastmele trahviaja.
Kontrollaega pole. Eeldatav keskmine trassi läbimise aeg 2 tundi.

AUTASUSTAMINE
Parimaid võistkondi autasustatakse diplomite ja auhindadega.

TRASSI SPETSIIFIKA.
Trassi ülesehitus sõltub otseselt paekalda omapärast. Kasutatud on kohapealseid looduslikke takistusi, et oleks võimalikult ligilähedane päästetöödega mägedes. Grupi põhiülesandeks on öösel inimese päästmine jääpraost laagrist 3 km kaugusel. Vastavalt trassi spetsiifikale tuleb jälgida antud juhendit.

TRASSI KIRJELDUS
Trassil luuakse kolm jaama.

 1. Start on laagris mere kaldal.
 2. Kanderaamiga kannatanu (80-90kg liivakott) transportimine liustikul 1400m.
 3. Tuleb teha puude külge jaam (Nr.1) ja laskuda kanderaamiga 17m 90-60° jääseinal (stardi juurde tagasi). Kannatanu laskumine toimub koos saatjaga.
 4. Tõus kassidega diagonaalis 15m, alt julgestusega, kasutades vähemalt kahte jääpuuri (puuride vahe vähemalt kolm meetrit).
 5. Luuakse tugiköis ja jääseinal kolme jääpuuriga, suure juhisõlmega jaam (Nr.2), mida kasutatakse kogu grupi tõusuks.
 6. Grupp tõuseb libiseva karabiini ja haaravaga (lisaks võib kasutada haaratsit e. žumaari) naelte juures ümberhaakumisega. Viimane ronija tõuseb ülemise julgestusega.
 7. Üks ronija laskub laskumisvahendiga 15m jääseinast alla kannatanu (autokummi) juurde. Liitplokiga (polispastiga) tõstetakse mõlemad üles. Tõstmisel kasutatakse mõlemail julgestust. Kui kumm on tõmmatud jaamast pooleteise meetri kaugusele, võib ta alla veeretada.
 8. Grupp laskub alla, kasutades endatehtud jaama, mööda laskumisköit ülalt julgestusega. Viimane laskub topelt köiega jääpuuri väljatõmbamisega.
  NB! Laskumisköis pannakse läbi kohtuniku karabiini.
 9. Grupp liigub mööda jääd 1085m tõusmisköieni.
 10. Tõus mööda tugiköit kasutades julgestuseks haaravat (lisaks võib kasutada haaratsit e. žumaari). Liigutakse kohani, kus tehakse jaam (Nr.3)
 11. Laskutakse 60-90° jäätunud kallast finišini (lLaskuda võib ilma kassideta).
Kokkuvõte trassist:
 • I jaam (stardis, puu küljes), 17m laskumist
 • II jaam (jääseinal umbes 60° 15 m kõrgusel), 3 blokeeritud jääpuuri
 • III jaam (puu küljes), laskumine finišisse

NÕUDED:

START Laagris, lõkke juures, köied on puhitult maas.
Võistlejad on vöösüsteemis ja varustus küljes või maas.
FINIŠ Kõik võistlejad on kogu varustusega laagris tagasi.
LASKUMINE Võistlejad laskuvad fikseeritud laskumisköiel kaheksa, plaadi, karabiinpiduri või dülfriga ja ülemise julgestusega, mis organiseeritakse samuti oma köiest. Viimane laskub kahekordsel köiel kaheksa, plaadi, karabiinpiduri või dülfriga, julgestuseks haarav sõlm.
Viimane laskuja eraldab köied eralduskarabiiniga. Laskumisköie otsas PEAB olema sõlm. Laskuda võib ilma kassideta, tuleb kasutada kindaid.
LASKUMINE - TÕUSMINE KANNATANUGA Antud võistlusel hoiab saatja kannatanut enda ees. Kannatanuga laskumisel ja tõusmisel on mõlemail eraldi ülaltjulgestus ja ühendatud saatja enesejulgestusega.
JAAM Jaama all mõeldakse mägede tingimustes kolmest jääpuurist ning põhiköie jupist (võib kasutada ka oma põhiköit) moodustatud julgestuspunkti.
Samuti seda, kui põhiköis on fikseeritud ümber kindla rahnu. Pangal asendab seda mõni suur puu, mis on märgistatud.
Enne jaama kasutamist on KOHUSTUSLIK kontrollida selle töökindlust.
JÄÄPUURID Trassi kirjelduses ettenähtud jääpuuride kasutamine on KOHUSTUSLIK. Puur keeratakse jäässe korralikult!
JULGESTUS Kaaslase julgestus läbi jaamakarabiini on KOHUSTUSLIK. Lisajulgestusvõtted vabal valikul.
Kaaslase julgestamiseks tuleb kasutada kindaid.
ENESEJULGESTUS Esimene ronija võib enesejulgestuse teha eraldi kindlas punktis, näiteks esimeses ja viimases jaamas puu külge. Kui selline koht puudub, siis jaamaköiele.
Teised ronijad teevad enesejulgestuse jaamaköiele.
Jaamades, on enesejulgestus KOHUSTUSLIK. Samuti on vajalik enesejulgestuse kontroll. I ja III jaamas, kui ollakse kaldast kaugemal kui kaks meetrit, enesejulgestus pole kohustuslik.
VARUSTUS GRUPILE 2 köit vähemalt 40 m, 5 vöösüsteemi (alumine ja ülemine osa, karabiinid, 5 enesejulgestusotsa), 5 laskumisvahendit (plaadid, kaheksad või laskumiskarabiinid), 2 repsu, 11 muhviga karabiini, kindad, 2 kolm tundi külmas töötavat lampi, 5 jääpuuri, 5 paari kasse, 5 kiivrit ja 5 kirkat. Ülalloetletud varustus on kohustuslik ja ilma selleta pole võimalik trassi läbida. Grupil on lubatud kasutada lisavarustust.
Varustus peab olema piisav vastava trassi ohutuks ja reeglitekohaseks läbimiseks.
Gruppidel on oma varustus.
KÖIS Võistlustel kasutatakse ainult pikki köisi (vähemalt 40 m).
KANNATANU Kannatanuks on umbes 85 kg autokumm kohtuniku julgestusega. Kohtuniku julgestust kasutada ei tohi.
KANDERAAM KANNATANUGA Kannatanuks on 80-90 kg liivakott, mis on kinnitanud kanderaamile. Kanderaam on varustatud laskumisaasaga.
VARUSTUSE ASEND Vajaminev varustus peab olema vöösüsteemis või seljakotis.
KÄSKLUSED Grupi enda kokkuleppel, eeldatav on üksteisest arusaamine.
ABI Suuline abistamine on lubatud.
Suulise abi küsimine on lubatud.
JUHEND Juhendi lugemine KOHUSTUSLIK.

KOMMENTAAR

Vead tuleb parandada, näiteks puuduolevale (mahajäetud) varustusele tagasi järele ronida kõikide julgestusreeglitega vastavuses.

ERILIST TÄHELEPANU TULEB PÖÖRATA JULGESTUSELE JA ENESEJULGESTUSELE. REGISTREERIMISEGA VÕTAB VÕISTLEJA ENDELE KOHUSTUSE TÄITA ALPINISMI OHUTUSTEHNIKA REEGLEID.

Osalemisega kinnitab võistleja, et ta on teadlik kõikidest riskidest (s.h osalemise tagajärjel tekkida võivatest traumadest, vigastustest, püsivast invaliidsusest või surmaga lõppeda võivatest sündmustest), mis kaasnevad päästetööde võistlustel osalemisega. Korraldajad ei vastuta eelpoolnimetatud tagajärgede tekkimise või tagajärgedest tingitud kahju tekkimise eest. Osalejatel on rangelt soovituslik omada elukindlustust.

 • Gruppide eelregistreerimine lõpeb 13.märtsil. Grupi liikmete registreerimine kohapeal kuni raja tutvustamiseni (kell 19:00).
 • Kohtunikekogul on kohapeal õigus teha juhendis muudatusi.
 • Võistlejaile on kohapeal olemas supp.
 • Kõik kohalesõidu, majutamise ja muud kulud kannab võistleja ise.

NB! Korraldajad näeksid meeleldi stardis kogenud mägironijaid, kes demonstreeriksid algajatele oma oskusi päästetöödes.

NB! Võistlus ei ole massiüritus, nii et mõelge enne kui otsustate.

NB! Halbade jääolude tõttu võistluste ärajäämist otsustatakse 13.märtsil. Info korraldajatelt.

Juhendit võib vabalt levitada, kasutada ja modifitseerida, kui selle eesmärk ei ole kommertslik.

EKSIMUSTE ARVESTAMISE TABEL:

Julgestuse puudumine 10 min.
Enesejulgestuse puudumine 5 min.
Haarava sõlme puudumine 2 min.
Varustuse kaotamine 2 min. ühe eseme kohta
Varustuse puudumine 2 min.
Jääpuur valesti jääs 2 min.
Laskumisköiel puudub sõlm 2 min.
Eralduskarabiini puudumine 2 min.
Muu eksimus 2 min-10 min (otsustab kohtunik)

Võistluse suurtoetajad: MATKaSPORT ja REDFOX ja MATRIXPACK

Koostas ja lisainfo: Jaan Künnap
tel: 6 774 614; mob: 50 66 266

Tagasi