Klubi asutamise idee tekis Eesti Esimese Himaalaja Ekspeditsiooni aegu 1998.aasta sügisel.
Ekspeditsiooni koosseisu kuulus enamik Eesti tippalpinistidest ja mõned edukad ärimaailma tegelased. Peaaegu kõik arvasid, et sellist alpinismiklubi on Eestis tarvis ja andsid oma õnnistuse.

Klubi tegevust toetanud firmad ja eraisikud.

Klubi käib koos igal teisipäeval Kesklinnas Vene tn 6 (Tallinna Linnamuuseumi ruumides) kell 18:00. Klubi on avatud kõigile alpinismist huvitatutele.

Milleks käime:

 • Hea seltskond
 • Erinevate ühisürituste korraldamine (spordiüritused, teatrite ühiskülastused, piknikud jms)
 • Soodustused varustuse muretsemisel (kuni 20%)
 • Soodustused klubi korraldatavatel ekspeditsioonidel
 • Enda nii füüsiliste kui ka vaimsete võimete proovilepanek
 • Adrenaliinirikkad ronimised nii Eestimaal kui ka mitmeis eri paigus teisel pool piiri
 • Klubis toimub kõrgetasemeline koolitus Eesti parimatelt alpinistidelt ja teistelt oma ala spetsialistidelt

Mõningaid sätted Mittetulundusühingu Jaan Künnapi Alpinismiklubi põhikirjast:

  2. Ühingu tegevuse eesmärk

  2.1. Ühingu tegevuse eesmärkideks on

  2.1.1. spordi ja eriti alpinismi toetamine ja propageerimine ning alpinismihuvilistele tingimuste loomine alpinismi harrastamiseks;
  2.1.2. Ühingu liikmete alpinismialase ja sportliku taseme tõstmine;
  2.1.3. Ühingu liikmete huvide ja õiguste kaitsmine Eesti Vabariigis ja välisriikides;
  2.1.4. alpinismialane koolitus (sh. täiskasvanute koolitus) ja alpinismialase hariduse toetamine avalikes huvides;
  2.1.5. stipendiumite maksmine.

  2.2. Oma eesmärkide saavutamiseks tegutseb Ühing järgmistes tegevusvormides:

  2.2.1. ühingu omanduses olevate haridusasutuste kaudu hariduse andmine;
  2.2.2. liikmetele aktuaalsetel teemadel koosolekute, seminaride ja koolituse korraldamine, kus käsitletakse mitmesuguseid haridusalaseid teemasid;
  2.2.3. ekspeditsioonide korraldamine kõrgmägedes;
  2.2.4. koostöö arendamine teiste Ühingu eesmärke kandvate organisatsioonidega ja muude isikutega;
  2.2.5. rahvusvahelistes mägiekspeditsioonides ja muudes alpinistide ettevõtmistes osalemine ja nende korraldamine;
  2.2.6. muud üldkoosoleku poolt otsustatud tegevusvormid.

  3.1. Ühingu liikmeks võib olla füüsiline ja juriidiline isik, kes soovib kaasa aidata Ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamisele ning on saanud vastava Ühingu juhatuse heakskiidu.

  9. Vara

  9.1. Ühingu tegevus rajaneb isemajandamise põhimõtetel.

  9.2. Ühingu vara moodustub:

  9.2.1. Üldkoosoleku poolt kehtestatud võimalikest maksudest;
  9.2.2. annetustest ja eraldistest;
  9.2.3. Ühingu poolt korraldavatest üritustest laekunud tuludest;
  9.2.4. tulust, mida võidakse saada Ühingu väljaannete kirjastamisest ja levitamisest või kultuurhariduslike või Ühingu põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest;
  9.2.5. muudest laekumistest.

  9.3. Ühingu omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik Ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omandamine ei ole keelatud seadusega.